Xvwe myBwgs cy‡j W«vBf w`‡Z wM‡q GAvBBDwe Qv‡Îi Ki“Y g…Z¨y

    19 Ryb 2013
XvKv wek¦we`¨vj‡qi myBwgscy‡j DuPy g ‡_‡K jvd w`‡q ey‡K AvNvZ ‡c‡q dvwng kvnwiqvi ‡PŠayix ivwd (20) bv‡g ‡emiKvwi wek¦we`¨vj‡qi GK QvÎ gviv ‡M‡Qb| eyaevi ‡ejv mv‡o 11Uvi w`‡K G NUbv N‡U| wZwb ‡emiKvwi Av‡gwiKvb B›Uvib¨vkbvj BDwbfvwm©wUi (GAvBBDwe) B‡jKwU«K¨vj A¨vÛ B‡jKU«wbK BwÄwbqvwis wefv‡Mi GgGmwmi QvÎ| evev RvjvjDwÏb Avn‡g` ‡PŠayix we`¨yZ& Dbœqb ‡ev‡W©i Kg©KZ©v| cixev‡Mi ÷vd ‡KvqvU©v‡i mcwiev‡i _vK‡Zb| M«v‡gi evwo wm‡j‡U| wbn‡Zi ‡QvU ‡evb Zvmwbg ‡PŠayix e‡jb, myBwgscyj KZ©…c‡¶i Ae‡njvi Kvi‡Y Zvi fvB gviv ‡M‡Qb| A‡bK¶Y cvwb‡Z Wy‡e _vKvi ciI BÝU«v±i Zvi fvB‡qi ‡LvuR K‡ibwb| c‡i gyg~l©y Ae¯’vq nvmcvZv‡j wb‡q ‡M‡j Zvi g…Z¨y nq| Awf‡hvM A¯^xKvi K‡i myBwgscyj kvLvi Dc-cwiPvjK kvnRvnvb Avjx Rvbvb, ivwd XvKv wek¦we`¨vjq myBwgscy‡ji wbqwgZ m`m¨| eyaevi mKvj 11Uvq mvuZvi KvU‡Z wZwb myBwgscy‡j Av‡mb| mvuZv‡ii GKch©v‡q wZwb DuPy g ‡_‡K jvwd‡q c‡ob| G mgq Zvi ey‡K cvwbi mivmwi av°v jv‡M| m‡½ m‡½ Zvi gyL w`‡q i³ ‡ewi‡q Av‡m| IB Ae¯’vq `ª“Z Zv‡K XvKv ‡gwWK¨vj K‡jR nvmcvZv‡j wb‡q hvIqv nq| kvnevM _vbvi cwi`k©K (Z`š—) GgG Rwjj e‡jb, NUbvwU ¸i“Z¡ mnKv‡i LwZ‡q ‡`Lv n‡”Q| gqbv Z`‡š—i Rb¨ jvk XvKv ‡gwWK¨vj K‡jR g‡M© ivLv n‡q‡Q|

You are here: